+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN
  • /img/lvt-composite-floor-production-line-47.jpg

LVT සංයුක්ත බිම් නිෂ්පාදන මාර්ගය

පරීක්ෂණයක්
  • විස්තර
  • කර්මාන්තශාලා වීඩියෝව

යෙදුම සහ විශේෂාංගය

The LVT composite floor production line extrudes the floor basic layer, coating with the printing layer, the wearresistant layer and the anti-skid layer simultaneously by a set of 6-roller compound machine.Through precise control of the unwinding tension and the preheating of the wear-resistant layer, the effect of wrinkle-free, non-shrinkage and non-deformation can be achieved when unwinding. The compound extrusion line efficiency is high and the product quality is stable.

අප අමතන්න