+ 86-519-87878918
ඉංග්රීසිEN
  • /img/pvc-dual-pipe-extrusion-line-81.jpg

පීවීසී ද්විත්ව පයිප්ප නිස්සාරණ රේඛාව

පරීක්ෂණයක්
  • විස්තර

කාර්ය සාධනය & වාසි

Corresponding to the different requirements of pipe diameter and output, there are two types of SJZ80 and SJZ65 special twin-screw extruders optional; the dual pipe die evenly distributes the material output, and the pipe extrusion speed is quickly plasticized;

High-efficiency double-vacuum cooling box can be controlled separately, and the adjustment operation is convenient in the production process;

Dustless cutting machine, double station independent control, fast speed, accurate cutting length. Pneumatically rotating clamps eliminates the need to change clamps. With chamfering device optional.

අප අමතන්න